WiNA Gent FV

Statuten

Opgelet! Dit zijn de statuten van WiNA Gent FV. Deze waren geldig tot en met 31 december 2020. Klik hier om de statuten van WiNA Gent vzw te bekijken.

1. Algemene bepalingen

Art. 1 WiNA is de kring van de studenten in de opleidingen Wiskunde, Informatica en Fysica & Sterrenkunde aan de Universiteit Gent. De vereniging beoogt enerzijds om informatie te verstrekken aan deze studenten en anderzijds om contacten te leggen tussen deze studenten onderling door het organiseren van activiteiten. Dit gebeurt in een geest van pluralisme en politieke en ideologische ongebondenheid.

Art. 2a Alle studenten kunnen lid worden van WiNA. Een student is pas lid wanneer het lidgeld betaald is.

Art. 2b Het jaarlijkse lidgeld bedraagt maximaal 25 euro. Het praesidium beslist voor aanvang van het academiejaar het correcte bedrag en communiceert dit duidelijk naar de studenten.

Art. 2c Het praesidium kan, indien nodig, het lidmaatschap afnemen door stemming met een strikte drievierdemeerderheid zonder de mogelijkheid om blanco te stemmen. Het lidgeld, of in het geval van ereleden het erelidgeld, wordt dan volledig terugbetaald.

Art. 3a Alle personen die met één van de WiNA-opleidingen verbonden zijn (professoren, assistenten, oud- studenten...) kunnen erelid worden van WiNA. Eventueel kunnen ook anderen erelid worden van WiNA, indien het praesidium hier zo over beslist. Studenten kunnen geen erelid worden, met uitzondering van pro-senioren van WiNA, studenten die minder dan 27 studiepunten opnemen aan Europese instellingen voor hoger onderwijs, en doctoraatstudenten, of studenten al in het bezit van een master. Erelid is elke persoon die voldoet aan deze bepalingen en zijn/haar jaarlijkse erelidgeld heeft betaald. Het bedrag van het erelidgeld wordt door het praesidium vastgelegd voor de aanvang van het volgende academiejaar. Een erelid wordt ook automatisch lid van WiNA zonder bijkomend lidgeld te betalen.

Art. 3b Elke WiNA-Praeses wordt na voltooiing van zijn of haar Praesesjaar levenslang erelid met hoogste rang zonder erelidgeld te hoeven betalen.

2. Bestuur

Art. 4 Het bestuur, ook wel het praesidium genoemd, is het overkoepelende bestuursorgaan van WiNA. Elk lid van het praesidium moet lid zijn van WiNA.

Art. 5 Een praesidiumlid mag nooit een persoonlijke opinie als standpunt van WiNA naar voor brengen.


2.1 Algemene taken van het praesidium.

Art. 6 Het praesidium moet wekelijks tijdens het semester een vergadering inlassen, tenzij dit wegens omstandigheden niet mogelijk is. Alle praesidiumleden dienen aanwezig te zijn op de vergaderingen, tenzij ze een geldige reden hebben voor hun afwezigheid. Deze reden dient voor de vergadering te worden meegedeeld aan de Praeses.

Art. 7 De praesidiumleden helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van algemene activiteiten .

Art. 8 Aan acties, georganiseerd in samenwerking met of door verenigingen met een politieke of ideologische inslag, kan WiNA slechts deelnemen na een raadpleging van alle leden.


2.2 Samenstelling

2.2.1 De Praeses

Art. 9 De Praeses is de voorzitter en woordvoerder van WiNA. Hij/zij roept het praesidium samen in vergadering en zit deze voor. Als voorzitter coördineert hij/zij de uitvoering van alle door het praesidium goedgekeurde initiatieven.

Art. 10 De Praeses vertegenwoordigt WiNA tijdens de algemene vergaderingen van het FK (FaculteitenKonvent Gent vzw). Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het inschrijven van de leden bij het FK.

Art. 11 De Praeses staat samen met de Quaestor in voor de subsidies en de begroting. De begroting dient goedgekeurd te worden door het praesidium met tweederdemeerderheid voor het begin van het academiejaar.

Art. 12 De Praeses zit de vergaderingen van het praesidium voor. Hij/zij neemt de nodige maatregelen om de vergadering ordelijk te laten verlopen. Hij/zij bepaalt de agenda van de vergadering. De praesidiumvergaderingen zijn openbaar voor alle WiNA-leden. De vergadering moet achter gesloten deuren verlopen wanneer twee derde van de aanwezige praesidiumleden dit wenselijk acht.

Art. 13 Wanneer de Praeses in tijdelijke onmogelijkheid verkeert zijn/haar functie uit te oefenen, oefent de Vice-Praeses diens bevoegdheden ad interim uit, tot de onmogelijkheid heeft opgehouden te bestaan, wat door de Praeses wordt vastgesteld. De Vice-Praeses duidt een ander lid van het praesidium aan die tijdelijk de administratieve taken uitvoert waarvoor de Vice-Praeses verantwoordelijk is (zie 2.2.2 Vice-Praeses). Wanneer zowel de Praeses als de Vice-Praeses hun bevoegdheden niet kunnen uitoefenen doordat zij in de onmogelijkheid zijn, hun ontslag hebben ingediend of uit hun functie zijn ontzet, oefent het praesidiumlid met de meeste praesidiumervaring de bevoegdheden van Praeses uit. Indien meerdere mensen uit het praesidium evenveel praesidiumervaring hebben, kiest het praesidium met gewone meerderheid uit deze kandidaten een Praeses ad interim. Die Praeses ad interim duidt een Vice-Praeses aan die de administratieve taken uitvoert.

Art. 14 Indien een praesidiumlid, niet vermeld in Art. 13, in tijdelijke onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te voeren, kent de Praeses de verantwoordelijkheden van dat praesidiumlid aan zichzelf of aan een ander praesidiumlid toe tot wanneer deze onmogelijkheid ophoudt te bestaan.

Art. 15 De Praeses is automatisch lid van elk comité dat door WiNA wordt ingericht, met uitzondering van het kiescomité (Zie 2.4.3 Kiescomité).


2.2.2 De Vice-Praeses

Art. 16 De Vice-Praeses verzorgt de algemene administratie van WiNA. Hij/zij helpt de Praeses bij de voorbereiding van de vergadering. Een werkdocument wordt minstens zeven dagen voor de vergadering gedeeld met het praesidium. Op de vergadering noteert hij/zij het verslag. Binnen de drie dagen maakt de Vice-Praeses het verslag publiek aan het praesidium en de andere aanwezigen op de vergadering. Op aanvraag kunnen ook andere leden toegang krijgen tot deze voorlopige versie. Op de volgende praesidiumvergadering wordt het verslag goedgekeurd door het praesidium. Na goedkeuring maakt de Vice-Praeses het verslag publiek aan alle leden.

Art. 17 De Vice-Praeses is verantwoordelijk voor het jaarverslag en dit conform de eisen van de DSA (Dienst StudentenActiviteiten).

Art. 18 De Vice-Praeses is de contactpersoon voor de ereleden. Deze kunnen steeds bij hem/haar terecht met klachten, opmerkingen of vragen. De Vice-Praeses houdt ook de ereledenlijst bij.


2.2.3 De Quaestor of Penningmeester

AArt. 19 De Quaestor (ook wel Penningmeester genoemd) is de financieel verantwoordelijke van WiNA. Op elke vergadering brengt hij/zij verslag uit over de financiële toestand. De Quaestor kan zelfstandig betalingen doen van de in de begroting voorziene uitgaven. Onvoorziene uitgaven onder de 50 euro kunnen door het Hoog-praesidium (zie 2.2.4 Hoogpraesidium) worden goedgekeurd. Onvoorziene uitgaven boven de 50 euro moeten door het praesidium worden goedgekeurd. De Quaestor is verantwoordelijk voor elke betaling die hij/zij in functie heeft verricht.

Art. 20 In de uitoefening van zijn/haar functie houdt de quaestor de financiële verrichtingen bij. Elk lid van het praesidium mag de financiële verrichtingen opvragen en de Quaestor ter verantwoording roepen op de vergaderingen van het praesidium.

Art. 21 De Quaestor houdt een boekhouding bij waarin per activiteit de inkomsten en uitgaven opgelijst staan. Op de eerstvolgende praesidiumvergadering brengt hij/zij een financieel verslag hierover uit. Als de eerstvolgende vergadering minder dan 24 uur na afloop van de activiteit valt, mag dit verslag ook op de vergadering hierna uitgebracht worden.

Art. 22 De Quaestor kan niet ter verantwoording geroepen worden voor de financiële verrichtingen die voltrokken waren voor hij/zij in functie trad. Hij/zij blijft wel verantwoordelijk voor de financiële verrichtingen die hij/zij zelf doet, ook nadat hij de functie gedaan heeft.

Art. 23a De Quaestor maakt op het einde van het eerste semester een financieel semester-verslag op en presenteert dit op de eerste vergadering van het tweede semester.

Art. 23b De Quaestor maakt voor het eind van het academiejaar een financieel jaarverslag op en presenteert dit op de laatste vergadering van het praesidium. Het jaarverslag wordt samen met de financiële verrichtingen overhandigd aan de persoon die de functie van Quaestor opvolgt voor de aanvang van het nieuwe academiejaar.


2.2.4 Hoogpraesidium

Art. 24 Het Hoogpraesidium bestaat uit de Praeses, de Vice-Praeses en de Quaestor.

Art. 25 Het Hoogpraesidium beheert de bankrekening van WiNA. Elk Hoogpraesidiumlid heeft een bankkaart van WiNA en is gemachtigd hiermee betalingen uit te voeren in naam van WiNA. Ze zijn echter steeds verantwoordelijk voor hun eigen verrichtingen.

Art. 26 Het Hoogpraesidium heeft de nodige vrijheid en beslissingsbevoegdheid om een goede dagelijkse werking van WiNA te garanderen. Dit enkel in onvoorziene situaties waarin het niet mogelijk is om het praesidium tijdig bijeen te roepen (zowel fysiek als online, waarbij de voorkeur steeds gaat naar een fysieke vergadering). Deze beslissing mag geen inbreuk vormen op de statuten en geen enkel hoogpraesidiumlid mag persoonlijk voordeel halen uit de beslissing. Tenslotte moet het niet nemen van de beslissing ook een significante invloed hebben op WiNA. Wanneer zij bij hoogdringendheid genoodzaakt zijn om uitzonderlijke beslissingen te nemen, brengen zij hier het praesidium van op de hoogte op de eerstvolgende vergadering. Bij grote onenigheid binnen het praesidium tracht het Hoogpraesidium te bemiddelen en neemt het de nodige stappen om een serene werking te garanderen.

Art. 27 De leden van het Hoogpraesidium moeten minstens zes opeenvolgende maanden, waarvan minstens veertien lesweken, een functie in het WiNA praesidium uitgevoerd hebben in een voorafgaand academiejaar en student zijn aan de Universiteit Gent. Ze moeten ook in een WiNA-opleiding ingeschreven zijn of reeds een bachelor in een WiNA-opleiding behaald hebben. Ze moeten gedoopt en ontgroend zijn bij WiNA in een voorafgaand academiejaar.


2.2.5 De Schachtentemmer

Art. 28 De Schachtentemmer is verantwoordelijk voor het samenstellen van het doopcomité, bestaande uit maximaal zes leden exclusief Schachtentemmer en Praeses. Ze organiseren de doop en de verdere opdrachten voor de schachten. In het doopcomité kunnen enkel leden zetelen die gedoopt en ontgroend zijn bij WiNA. Het doopcomité moet goedgekeurd worden door het praesidium met een gewone meerderheid. Het kan vanaf dat moment op eigen initiatief samenkomen en beslissingen in verband met de doop nemen, zolang deze in samenspraak zijn met WiNA en met de regels die door het praesidium of hogere instanties opgelegd werden.

Art. 29 De Schachtentemmer organiseert de cantussen door tijdig een thema te kiezen en voor inkleding en attributen te zorgen. Hij/zij speelt een belangrijke rol op cantussen als woordvoerder van de schachten. Hij/zij dient de volledige cantus zijn/haar functie correct te kunnen uitvoeren. Indien de Schachtentemmer zijn/haar functie niet kan uitvoeren op een cantus, duidt de Praeses een plaatsvervanger aan.

Art. 30 De Schachtentemmer staat in voor de organisatie van de ontgroening en voor het verschaffen van de ontgroeningscertificaten en de dooplintjes.

Art. 31 De Schachtentemmer moet minstens zes maanden ontgroend zijn bij WiNA.


2.2.6 PR-Extern

Art. 32 De PR-Extern is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van de professionele relaties tussen WiNA en de buitenwereld, in het bijzonder met de sponsors. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle sponsorovereenkomsten. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de recruitment-diensten voor bedrijven. Dit houdt in dat hij/zij de recruitmentpagina op de WiNA-website dient te onderhouden en, wanneer toepasbaar, een jaarlijkse jobbeurs organiseert.


2.2.7 PR-Intern

Art. 33 De PR-Intern is verantwoordelijk voor het bekendmaken aan de leden van het tijdstip, de locatie en eventueel andere nodige informatie omtrent een activiteit en dit ten laatste één week op voorhand. Dit gebeurt door middel van het ophangen van affiches en via sociale media. Hij/zij gaat ook langs bij de eerstejaars om mondelinge reclame te maken, dit gedurende het volledige eerste semester en optioneel tijdens het tweede semester. Hij/zij verstuurt ook de weekmail op zaterdagavond met een overzicht van aankomende activiteiten. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het maken van niet-functiegebonden affiches.


2.2.8 Cursus

Art. 34 De Cursus is verantwoordelijk voor de organisatie en de werking van de cursusdienst, die gericht is op het zo snel en goedkoop mogelijk ter beschikking stellen van cursussen, boeken, aanvullende notities en dergelijke. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de studiehulp- en cursussecties op de WiNA-website.

Art. 35 De Cursus heeft toegang tot het cursuskot en is hier ten allen tijde verantwoordelijk voor.


2.2.9 Scriptor

Art. 36 De Scriptor is verantwoordelijk voor de redactie van ’t Strakske, het verenigingsblad van WiNA. Het aantal wordt in samenspraak met het praesidium bepaald.

Art. 37a De inhoud van ’t Strakske moet aanvaardbaar zijn voor de leden en mag geen aanstootgevend materiaal bevatten in navolging van Art. 1. ’t Strakske dient steeds goedgekeurd te worden door het praesidium.

Art. 37b De inhoud van het Strakske mag geen verkiezingspropaganda bevatten. In het bijzonder ook niet voor de verkiezingen van het praesidium.


2.2.10 Cultuur

Art. 38 De Cultuur staat in voor het organiseren van culturele activiteiten voor de leden van WiNA.

Art. 39 De Cultuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van het quizcomité, bestaande uit maximaal vijf leden exclusief Cultuur en Praeses. Ze organiseren de jaarlijkse WiNA-quiz. In het quizcomité kunnen enkel leden van WiNA zetelen en deze moeten goedgekeurd worden door het praesidium met een gewone meerderheid. Het kan vanaf dat moment op eigen initiatief samenkomen en beslissingen in verband met de quiz nemen, zolang deze in samenspraak zijn met WiNA en met de regels die door het praesidium opgelegd werden.


2.2.11 Sport

Art. 40 De Sport organiseert sportactiviteiten voor de leden van WiNA. Hij/zij zorgt tevens dat WiNA deelneemt aan zoveel mogelijk disciplines op facultaire en interfacultaire toernooien en andere sportaangelegenheden.


2.2.12 Feest

Art. 41 De Feest organiseert diverse feestactiviteiten zoals fuiven, themaclubavonden en eet- en drankactiviteiten.

Art. 42 Indien WiNA een eigen galabal organiseert, is de Feest verantwoordelijk voor het samenstellen van het galabalcomité, bestaande uit maximaal vijf leden exclusief Feest en Praeses. In het galabalcomité kunnen enkel leden van WiNA zetelen en deze moeten goedgekeurd worden door het praesidium met een gewone meerderheid. Het kan vanaf dat moment op eigen initiatief samenkomen en beslissingen in verband met het galabal nemen, zolang deze in samenspraak zijn met WiNA en met de regels die door het praesidium opgelegd werden.


2.2.13 IT

Art. 43 De IT ontwikkelt en onderhoudt de WiNA website en de server en draagt hier dan ook de volle verantwoordelijkheid voor. De IT is ook verantwoordelijk voor het nemen van backups van de gegevens en bestanden. Hij/zij zorgt ervoor dat de nodige praesidiumleden toegang krijgen tot de server.

Art. 44 De IT moet over de nodige computertechnische competenties beschikken om zijn/haar taak naar behoren uit te voeren. Dit wordt vastgesteld bij de kandidaatstelling door het kiescomité, na advies van de uittredende IT.


2.3 Ondersteuning van het praesidium

2.3.1 Cantor

Art. 45 De Cantor assisteert de Praeses bij het voorbereiden en het leiden van WiNA-cantussen. Hij/zij mag gedurende een jaar het WiNA-cantorlint dragen, net als de verantwoordelijkheid daarvoor. Het lint wordt op de volgende zwanenzangcantus overhandigd aan zijn/haar opvolger.

Art. 46 De Cantor wordt verkozen op de jaarlijkse zwanenzangcantus. Elk gedoopt en ontgroend lid van WiNA kan zich voor deze functie kandidaat stellen. Kandidaten krijgen de gelegenheid om zich voor te stellen en te bewijzen. De verkiezing gebeurt bij handopsteking en een gewone meerderheid van de aanwezige gedoopte en ontgroende leden van WiNA.


2.3.2 Medewerkers

Art. 47 Het praesidium kan, indien nodig, een vacature voor medewerkers open stellen.

Art. 48 Medewerkers zijn mensen die geen lid zijn van het praesidium en die door het praesidium worden goedgekeurd met gewone meerderheid.

Art. 49 Wanneer een medewerker aan een bepaalde activiteit meewerkt, verkrijgt hij/zij hiervoor enkele voordelen en/of vergoedingen. Deze worden, samen met de taken van de medewerker op de activiteit, op voorhand duidelijk afgesproken met het praesidium.


2.3.3 Milieuverantwoordelijke

Art. 50 De milieuverantwoordelijke staat in voor communicatie met de cel duurzaamheid van de UGent en waakt over de milieuvriendelijkheid van WiNA’s initiatieven. De milieuverantwoordelijke is enkel lid van het praesidium als hij/zij nog een praesidiumfunctie heeft buiten milieuverantwoordelijke. De milieuverantwoordelijke wordt aangeduid door het praesidium op de eerste praesidiumvergadering van een nieuw praesidium.


2.4 Verkiezingen

Art. 51 De verkiezing van het praesidium dient jaarlijks te gebeuren.

Art. 52 Het praesidium is verantwoordelijk voor het vastleggen van een datum voor de verkiezingen en de kiesvergadering (zie Art. 56) en dit minstens een maand voor de verkiezingsdag. Het praesidium bepaalt dan ook het kiescomité (zie 2.4.3 Kiescomité) en het aantal vacatures per functie. De datum van de kiesvergadering valt minstens vier lesdagen en maximaal twee lesweken voor de verkiezingen.


2.4.1 Kiesrecht

Art. 53 De volgende mensen mogen stemmen op de jaarlijkse verkiezing: leden van WiNA, studenten in een WiNA-opleiding en professoren in een vakgroep verbonden aan een WiNA-opleiding (meer bepaald de vakgroepen WE01, WE02, WE04, WE05 en WE16).


2.4.2 Verkiesbaarheid

Art. 54 Alleen studenten die rechtsgeldig zijn ingeschreven in een bachelor van een WiNA-opleiding of reeds een bachelor in een WiNA-opleiding hebben behaald en nog rechtsgeldig zijn ingeschreven aan de Universiteit Gent, kunnen zich tijdens de verkiezingen kandidaat stellen voor één van de hierboven omschreven praesidiumfuncties.

Art. 55 Studenten die zich kandidaat willen stellen, kunnen dat doen door hun kandidatuur ten laatste 24 uur voor de kiesvergadering (zie Art. 56) in te dienen bij het kiescomité (zie 2.4.3 Kiescomité). Kandidaten moeten ook aanwezig zijn op de kiesvergadering, tenzij ze een geldige reden hebben voor hun afwezigheid. Deze moet voor de kiesvergadering aan het kiescomité worden meegedeeld en door het kiescomité worden goedgekeurd.

Art. 56 Voor de publieke kiesvergadering beoordeelt het kiescomité de ontvankelijkheid van de kandidaturen. De ontvankelijkheid van de kandidaturen wordt op de kiesvergadering bekend gemaakt. Door zich verkiesbaar te stellen, geeft de kandidaat aan de statuten te kennen en na te leven. Binnen de 24 uur na de kiesvergadering maakt het kiescomité de kandidaturen bekend aan de leden.


2.4.3 Kiescomité

Art. 57 Het kiescomité bestaat uit ten minste drie en maximum vijf personen die zelf geen kandidaat zijn bij de verkiezingen. Deze worden verkozen met een gewone meerderheid. Het kiescomité wijst haar voorzitter en secretaris aan.

Art. 58 Het kiescomité is ervoor verantwoordelijk dat de verkiezingen in goede banen verlopen (rekening houdend met de beslissingen van het praesidium) en kan daarbij op de kiesvergadering (zie Art. 56) de nodige afspraken maken met alle kandidaten. Het kiescomité brengt de kandidaten die niet op de kiesvergadering aanwezig zijn, ook op de hoogte van deze afspraken en zij dienen zich hieraan te houden.

Art. 59 Het kiescomité krijgt een e-mailadres toegewezen waarin enkel en alleen het kiescomité inzage heeft. Dit emailadres wordt gebruikt voor het verzamelen van de kandidaturen en eventuele vragen of opmerkingen van leden.

Art. 60 De voorzitter van het kiescomité is verantwoordelijk voor het volledige kiescomité en hun taken.


2.4.4 Kiesverrichtingen

Art. 61 Het voeren van campagne is toegestaan in de periode tussen de kiesvergadering en de verkiezingen. Daarbij moet de kandidaat alle bewijzen van kosten bijhouden. WiNA kan voor een deel tussenkomen in de gemaakte kosten. Het praesidium beslist voor de kiesvergadering (zie Art. 56) een maximum bedrag voor deze tussenkomst. Het kiescomité deelt dit mee op de kiesvergadering.

Art. 62 Het kiescomité is verantwoordelijk voor het voldoende voorhanden zijn van stemformulieren tijdens de stemming. Elke stemgerechtige persoon ontvangt, na verificatie van stemgerechtigheid door het kiescomité aan de hand van zijn/haar geldige studentenkaart of WiNA-lidkaart, een stemformulier. Het formulier wordt na het stemmen gedeponeerd in de ter plaatse beschikbare en verzegelde stembus. Bij het indienen moet het stemformulier door een lid van het kiescomité afgestempeld of geparafeerd worden.

Art. 63 Het kiescomité ziet er op toe dat iedereen slechts één stem kan uitbrengen.

Art. 64 Het stemmen is geheim. Het geschiedt schriftelijk, op uniforme stemformulieren. Volmachten worden alleen toegestaan aan mensen in bezit van een toestemming met handtekening en kopie van de identiteits- of studentenkaart van de desbetreffende persoon. Elke stemgerechtigde kan voor maximaal één andere stemgerechtigde stemmen via de volmachtprocedure die hierboven beschreven staat.

Art. 65 Ereleden en ex-praesidiumleden mogen per e-mail stemmen. Andere leden dienen hiervoor een door het kiescomité goedgekeurde motivatie te hebben.

Art. 66 Een stem is geldig wanneer het stemformulier voor elke functie aan de volgende voorwaarden voldoet. Op elke kandidaat kan er voor, tegen of blanco gestemd worden. Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, mogen er niet meer voorstemmen dan vacatures zijn.

Art. 67 De stembus wordt door de voorzitter van het kiescomité verzegeld.

Art. 68 Het kiescomité ziet er op toe dat de kandidaten geen invloed uitoefenen op de stemgerechtigden tijdens de stemming. Indien overtredingen worden vastgesteld, kan het kiescomité beslissen de betrokken kandidaat, mits verantwoording, uit te sluiten van de verkiezingen.

Art. 69 De telling van de stemmen is openbaar en verloopt volgens volgende procedure: één lid van het kiescomité controleert de geldigheid van de stemformulieren en leest ze voor; twee andere leden van het kiescomité turven elk apart de voorgelezen stemmen. Na het voorlezen van de stemmen worden de geturfde stemmen vergeleken. Indien deze niet overeen komen, worden de stemmen voor de desbetreffende functie opnieuw voorgelezen en herteld. Indien het verschil in stemmen minder dan 5% bedraagt, volgt er automatisch een hertelling. Dit totdat een telling een verschil groter dan 5% heeft of tot twee opeenvolgende tellingen hetzelfde resultaat bekomen.

Art. 70 Elke kandidaat heeft het recht een hertelling te vorderen, tenzij hij/zij door het kiescomité werd uitgenodigd om de telling bij te wonen.

Art. 71 Om verkozen te geraken, moet een kandidaat meer voor- dan tegenstemmen hebben. Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zijn de kandidaten die ook de meeste voorstemmen hebben, verkozen. Bij gelijk aantal voorstemmen volgt een herstemming (zie Art. 72).

Art. 72 Indien een herstemming dient plaats te vinden, is het kiescomité verantwoordelijk voor het organiseren van een debat binnen een week na de telling. Op dit debat dienen alle kandidaten aanwezig te zijn waarvoor een herstemming wordt uitgevoerd. Na het debat volgt een stemming door alle aanwezige stemgerechtigden waarbij de kandidaat met een gewone meerderheid van de stemmen verkozen wordt. Indien hier opnieuw een gelijk aantal voorstemmen voorkomt, wordt er overgegaan tot coöptatie door het pas verkozen praesidium.

Art. 73 Het kiescomité sluit de kiesverrichtingen af en stelt een schriftelijk verslag op. Dit bevat een weergave van het verloop van de verkiezingsdag, de volledige uitslag van de verkiezingen en elke onregelmatigheid die door het kiescomité werd vastgesteld.

Art. 74a Wanneer tijdens de rechtstreekse verkiezing niet alle vacatures gevuld zijn, gaat het praesidium automatisch over tot coöptatie van een nieuw praesidiumlid (zie Art. 76).

Art. 74b Wanneer een praesidiumlid ontslag heeft genomen of uit zijn/haar functie werd ontzet, beslist het praesidium of deze functie ingevuld dient te worden. Indien dit het geval is gaat het praesidium automatisch over tot coöptatie van een nieuw praesidiumlid (zie Art. 76). Indien deze niet ingevuld dient te worden, worden de taken overgenomen door één of meerdere praesidiumleden.

Art. 75 Bij coöptatie kan iedereen die rechtsgeldig ingeschreven is aan een hogere onderwijsinstelling in Gent opkomen als kandidaat. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen studenten die een WiNA-opleiding studeren en andere studenten. De kandidaat moet wel aan de voorwaarden specifiek aan de functie voldoen.

Art. 76 De vacature van de openstaande functie(s) moet worden gemeld aan de leden en dit minstens een week voor de coöptatie. Kandidaturen worden doorgestuurd naar de Praeses. Op elke kandidaat kan er anoniem voor, tegen of blanco gestemd worden door het praesidium. Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, kunnen er maximaal n verschillende voorstemmen uitgebracht worden, met n het aantal vacatures. Om verkozen te geraken, moet een kandidaat meer voor- dan tegenstemmen hebben. Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zijn de kandidaten die ook de meeste voorstemmen hebben, verkozen.

Art. 77a Een hoogpraesidiumlid dat, nadat hij/zij verkozen is, niet meer zou voldoen aan de voorwaarden gesteld in Art. 54, neemt automatisch ontslag. Vervolgens gaat het praesidium over tot coöptatie volgens de regels van Art. 76. Art. 77b Voor een praesidiumlid dat, nadat hij/zij verkozen is, niet meer zou ingeschreven zijn aan een hogere onderwijsinstelling in Gent, komt er een vertrouwensstemming door het praesidium. Het praesidium beslist met een gewone meerderheid of het praesidiumlid zijn functie mag verderzetten.

Art. 78 Alle geschillen over de verkiezingen die niet opgelost kunnen worden in overleg met het kiescomité, dienen neergelegd te worden bij het FaculteitenKonvent Gent.


2.5 Werking van het praesidium

2.5.1 Vergadering

Art. 79 Het praesidium kan slechts rechtsgeldig vergaderen wanneer minstens de helft van de praesidiumleden aanwezig is.

Art. 80 Een voorstel is aangenomen of verworpen bij een gewone meerderheid van de praesidiumleden, behoudens de tweederdemeerderheid welke bij de statuten vereist is ten aanzien van bepaalde beslissingen. Een voorstel dat aangenomen of verworpen is, kan slechts opnieuw behandeld worden in een latere vergadering wanneer een tweederdemeerderheid van het praesidium de noodzakelijkheid ervan erkennen.

Art. 81 Ieder aanwezig praesidiumlid kan punten als varia toevoegen aan de agenda.


2.5.2 Motie van Wantrouwen

Art. 82a Ieder praesidiumlid kan een motie van wantrouwen indienen tegen een ander praesidiumlid en dit gebeurt op het einde van een praesidiumvergadering. Er wordt eerst gestemd met gewone meerderheid over de ontvankelijkheid van de motie. Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan kan hiervoor een eerste motivatie gegeven worden mits de persoon in kwestie aanwezig is. Indien de persoon in kwestie niet aanwezig is, wordt deze op de hoogte gebracht door een lid van het Hoogpraesidium. In beide gevallen wordt de motie op de eerstvolgende praesidiumvergadering besproken en dan anoniem gestemd met tweederdemeerderheid, ongeacht de aanwezigheid van de persoon in kwestie. Tegen de beslissing is geen verder beroep mogelijk, behalve wanneer kan aangetoond worden dat de stemming niet statutair correct is verlopen (zie Art. 83). Het FK wordt zo snel mogelijk van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Art. 82b Indien gewenst, kan de Praeses (of de Vice-Praeses, indien een motie tegen de Praeses ingediend is) beslissen om een uitzonderlijke vergadering in te lassen om de motie behandelen. Er moet minstens 36 uur verstreken zijn sinds de voorgaande vergadering om een uitzonderlijke vergadering in te lassen. Indien de motie op deze vergadering wordt goedgekeurd, kan er ook op deze vergadering beslist worden over een eventuele coöptatie.

Art. 83 Wanneer kan aangetoond worden dat een stemming over een motie van wantrouwen niet statutair correct is verlopen, kan een klacht ingediend worden bij het FK. Wanneer deze klacht ontvankelijk is verklaard, dan wordt de motie niet aangenomen.

Art. 84 Een praesidiumlid dat zijn/haar lint neerlegt of uit zijn/haar functie wordt ontzet, is meteen ontslagen en dient zijn/haar lint en WiNA-sleutel(s) in bij de Praeses, of bij de Vice-Praeses indien de Praeses aftreedt. Hij/zij brengt zijn/haar eventuele schulden in orde. Dit alles binnen de twee weken. WiNA vergoedt de eventuele kosten gemaakt bij aankoop van het lint.


2.6 De statuten

Art. 85 De statuten liggen ter inzage in het WiNA-lokaal in de kelder van gebouw S9, Krijgslaan 281, Gent en kunnen tevens geraadpleegd worden op de WiNA-website.

Art. 86 Een wijziging van de statuten dient, voor de goedkeuring, minstens zeven lesdagen uit te hangen in het WiNA-lokaal en eventueel ook op andere plaatsen. Indien er leden opmerkingen zouden hebben over deze wijzigingen, kunnen zij dit schriftelijk bekendmaken aan de Praeses. Deze opmerkingen zullen voor de stemming over de wijziging voorgelezen en besproken worden. Een wijziging wordt aanvaard bij een tweederdemeerderheid van alle praesidiumleden.

Art. 87 In geval dat er zich omstandigheden zouden voordoen die niet beschreven zijn in de andere artikelen van de statuten, treft het praesidium de nodige beslissingen omtrent deze situaties.

3. Definities

Onder WiNA-opleiding verstaan we volgende opleidingen aan de Universiteit Gent:

 • Bachelor of Science in de Wiskunde
 • Bachelor of Science in de Fysica en de Sterrenkunde
 • Bachelor of Science in de Informatica
 • Master of Science in de Wiskunde
 • Master of Science in de Fysica en de Sterrenkunde
 • Master of Science in de Informatica
 • Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie - afstudeerrichting Wiskunde
 • Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie - afstudeerrichting Fysica en Sterrenkunde
 • Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie - afstudeerrichting Informatica
 • Master of Science in Space Studies
 • Master of Science in Statistical Data Analysis

Een stemming met gewone meerderheid gaat als volgt. De uitslag is ’voor’ wanneer het aantal voorstemmen het aantal tegenstemmen overtreft en ook het aantal blancostemmen overtreft. De uitslag is ’tegen’ wanneer het aantal tegenstemmen het aantal voorstemmen overtreft en ook het aantal blancostemmen overtreft. De uitslag is onbeslist indien geen van de vorige situaties zich voordoet. In dat geval neemt het Hoogpraesidium de beslissing. Het Hoogpraesidium heeft een motivatie nodig als hun keuze van ’voor’ of ’tegen’ minder stemmen gehaald heeft dan de andere keuze. Het praesidium beslist met handopsteking of deze motivatie gegrond is. Hiervoor kan men enkel voor of tegen stemmen en een gewone meerderheid is voldoende.

Een stemming met tweederdemeerderheid gaat als volgt. De uitslag is ’voor’ wanneer het aantal voorstemmen het dubbel van het aantal tegenstemmen overtreft en ook het aantal blancostemmen overtreft. De uitslag is ’tegen’ wanneer het aantal voorstemmen het dubbel van het aantal tegenstemmen niet overtreft, maar het aantal voorstemmen of het aantal tegenstemmen het aantal blancostemmen wel overtreft. De uitslag is onbeslist indien geen van de vorige situaties zich voordoet. In dit geval wordt er herstemd, ditmaal zonder de mogelijkheid om blanco te stemmen.